Skip to content
Home » মুজতবা হুছেইন

মুজতবা হুছেইন

CAAৰ বিৰোধিতাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পদ্মশ্ৰী বঁটা উভতালে উৰ্দু লেখক মুজতবা হুছেইনে

২০০৭ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৌতুক শিল্পী তথা উৰ্দু লেখক মুজতবা হুছেইনক প্ৰদান কৰা হৈছিল পদ্মশ্ৰী সন্মান

Install TIME8 Mobile app to know what's happening around you instantaneously!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp